Aki beszéltette a múltat: kilencven éve született Szabó Gyula író

Katona Zoltán 2020. szeptember 11., 19:38 utolsó módosítás: 2020. szeptember 11., 19:46

Méltán nevezhetjük nagy székely írónak a kilencven évvel ezelőtt Homoródalmáson született Szabó Gyulát: fél évszázadon át alkotott, súlyos és ma is elgondolkodtató műveket, kordokumentumokat hagyva az utókorra. Az életmű feldolgozása még mindig tart és folytatódik, ám az írónak nemcsak alkotói munkája, hanem élete is nagyon érdekes és példamutató. Ez a „rendtartó” székely író akkor élt és alkotott, amikor az élet egyre szűkebb lett, de ő ezt is olvasói „javára” tudta fordítani. Épp kilencven éve született.

Aki beszéltette a múltat: kilencven éve született Szabó Gyula író
galéria
Szabó Gyula portréja Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Lehetne idézni tőle sok-sok mondatot és szövegrészt, de ha nagyon csupaszítani és egyszerűsíteni akarunk, akkor talán ez, a Gólya szállt a csűrre című kötetében leírt mondat foglalja össze a legjobban Szabó Gyula élethez való hozzáállását:

„Abban nőttünk fel, hogy az élet azonos a munkával, a teremtéssel…”

Az 1930. szeptember 11-én született Szabó Gyulának ugyanis a munka és a teremtés volt a mindene: földműves családból származott, tehát gyerekkora óta dolgozott szülőfaluja, Homoródalmás határában. Íróként később olyan „kettős életet” élt Kolozsváron, hogy az sok értelmiségi számára ma is példamutató. A szerkesztőségi tevékenység és az otthoni dolgozószoba mellett ugyanis fontos volt neki a kányafői kerti munka is – sem az írógéptől, sem a veteményestől, a szőlőkötözéstől nem tudott elszakadni, csak akkor, amikor erre rákényszerült.

Szabó Gyula szüleivel és bátyjával 1940-ben Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Öt szívinfarktust élt túl, illetve egy olyan igazságtalan évszázad második felét, amelyben a hozzá hasonló nagy formátumú értelmiségiek egy része nem, vagy csak az addigitól nagyon eltérő módon tudott túlélni, megélni: menekülés, emigráció, alkoholizmus, életre szóló betegségek árán. A munka, a kitartás, a székely konokság, a megszállottság azonban képes olyan gerincet ültetni az emberbe, ami életünk végéig egyenesen tart – példázza Szabó Gyula életútja.

Nagyon akart tanulás

Az író pályafutása kicsit népmesébe illően indult. 1942-ben ösztöndíjjal került a székelykeresztúri gimnáziumba, de gyerekei, ismerősei körében ma is tartja magát az a családi legenda, amely azt jelzi, hogy már korábban is nagyon akart tanulni: nem volt még hatéves sem, amikor bátyját, a négy évvel idősebb Sándort rendszeresen elkísérte az almási iskolába, ahol beült a padba, és nem tágított onnan... A keresztúri gimnázium első éveire esett a háború, ahová édesapját, a kőfaragást is kitanult, de állandóan könyveket olvasó földművest, Szabó Mózest is elvitték.

Úton Homoródalmásról a székelykeresztúri unitárius gimnáziumba 1942. szeptember 20-án Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Fél év után apja hazatért, ennek örömére a kis Gyula 1945 tavaszán egy nap alatt, étlen-szomjan hazagyalogolt Keresztúrról Almásra. Apja hadi útját annak naplója alapján a rendszerváltás utáni években dolgozta fel (A névtelen katona, 1994, Püski Kiadó, Budapest), emléket állítva annak a sok-sok magyar katonának, akik ugyan hazatértek a pokolból, de kétszeresen is vesztesei voltak a világégésnek: az elvesztett háború után évtizedekig azt kellett látniuk, hallaniuk és ünnepelniük, hogy őket, illetve szülőföldjüket „felszabadították”.

Édesanyjával, Sándor Juliannával az 1950-es évek végén Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Az ötvenes évek elején járt egyetemre Kolozsváron, ahol magyar szakon szerzett tanári oklevelet, ám érdeklődése az írás felé fordult: riportokat, elbeszéléseket kezdett írni és közölni. 1957-től a rendszerváltásig az Utunk irodalmi folyóirat szerkesztője, munkatársa volt – ez a lap alakult át Helikonná 1989 után –, onnan ment nyugdíjba 1992-ben. Élete végéig rendtartó székely gazdaként élt, kolozsvári lakásában is. Ehhez az életmódhoz kapcsolódott életfilozófiája: az igazság mindig kiderül, és nincs belőle többféle. Ahogy azt írótársa és jó barátja, Szilágyi István írta róla: „Életműve tanúsága szerint hitte, hogy az élet – a saját, a család, a székely falu s a nemzet élete – széltében-hosszában leírható.”

A ceruzával írt regény

Szabó Gyula az ötvenes évektől az ezredfordulóig kitartóan írta könyveit. Mindössze 25 éves volt, amikor megírta híres faluregénye, a Gondos atyafiság első részét – a lányától tudjuk, hogy még kézzel, ceruzával (!). Voltak még nagy írók, akik abban az időben, fiatalon írták meg korszakalkotó művüket, gondoljunk csak Norman Mailerre (Meztelenek és holtak) vagy Mario Vargas Llosára (A város és a kutyák). Az 1955 és 1961 között, igen viszontagságos körülmények között megjelent háromkötetes mű a maga idejében legalább akkora bestsellernek számított Erdélyben, mint az említett két író műve az Újvilágban. Annál is inkább, mert a könyvben már a kollektivizálás jelenségéről írt a szerző, amiért mai szóval élve kapott hideget-meleget a kor kritikusaitól.

Író-olvasó találkozón Szilágysomlyón 1976 májusában Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Írói pályája azonban nem állt meg a faluregénynél, Szabó Gyula ennél sokoldalúbb író volt. Cseke Péter szavaival élve „ha van Móricz-formátumú írója az erdélyi magyar irodalomnak, akkor Szabó Gyula kétségtelenül az.” Riportokkal ment tovább a megkezdett úton, illetve olyan novellákkal, amelyeknek olvasása ma is élvezetes – nem a két világháború közti romániai magyar novellisztikát állította új pályára, hanem valami egészen más került papírra tollából. A falu életéből vett témák, történetek teljesen kortárs stílusban, igen finom nyelvezeten peregnek a lapokon. Novellisztikája népszerű lehet ma is: a Mátyuska macskája vagy a Kell-e, Gyuri, aranybicska? fél évszázad után is idő- és „gyerekálló” alkotás. Irodalmi gyöngyszemként tekinthetünk Társaim című, 1988-as kötetére is: egyszerűen csodálatos, hogy az írások gerincét a mindennapi kerti munka alkotja, de az író olyan érzékkel kapcsol hozzá kultúrtörténeti eszmefuttatásokat, hogy az ember azonnal belefeledkezik az olvasásba – órákra.

Főműve és annak kálváriája

Korábban jelent meg élete főműve, az ötkötetes történelmi regényfolyam nagy része: Szabó Gyula írói pályájának csúcsa ugyanis kétségtelenül A sátán labdái. 1978 és 1981 között jelent meg az első négy kötet, s noha az ötödik is elkészült 1986 végére, azokban a szűk esztendőkben hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a magyar történelemmel foglalkozó, abból merítő könyvet már nem fogják megjelentetni a kommunista Romániában.

Szabó Gyula dolgozószobája kolozsvári lakásában Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Az ötödik kötet kéziratának, illetve megjelenésének kálváriája tovább tartott a rendszerváltás után is. A zűrzavaros kilencvenes évek után végül csak 2002-ben jelent meg annak ellenére, hogy a rendszerváltás után valahogy nem kerültek elő azok a kéziratok, amelyekről a romániai magyar irodalom nagyjai azt állították, a diktatúra sötét éveiben az íróasztalok fiókjaiban lapultak. Bálint Tibor, Szabó Gyula egyik kedvelt pályatársa abban az időben elég epésen kérdezgette az irodalmi találkozókon, hol vannak ezek a kéziratok, de mint kiderült, az íróemberek egyikére-másikára is jellemző, hogy könnyebb mártírkodni, mint dolgozni.

Az Erika írógép ma az almási emlékszobában van Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Szabó Gyulának viszont nemcsak, hogy ott lapult az egyik legfontosabb kézirata a fiókban, de újak is születtek: az Erika írógép folyamatosan csattogott a kolozsvári tömbházlakásban, miközben megjelent a korábban megírt, Ostorod volt-e Rodostó? című, három „történelmi tudósítást” tartalmazó kötete.

Az elhallgattatott múlt megszólaltatása

Filep Tamás Gusztáv irodalomtörténész úgy jellemezte Szabó Gyulát, hogy „nem tartozott azok közé, akik igyekeznek megszervezni saját ünnepeltetésüket”. Ami pedig írásainak világát illeti, arról is Filep fogalmazott meg sok-sok értő sort, például ezeket: „Szabó Gyula világképe nem rokon sem a Tamási Áronéval, sem a Nyirő Józsefével. (...) Klasszikus stilizáltság helyett nála a népi köznyelv átpoétizálásával, a népnyelv logikájának végsőkig vitt kiaknázásával találkozunk.”

A Budapesti könyvvásáron, a Vörösmarty téren 2002 júniusában Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

És hogy miért a magyar történelem, miért az erdélyi késő középkor? Erre maga is többször adott választ, de a korábban már említett Cseke Péter tömören így közölte ezt: „A Trianon utáni hivatalos román állampolitika igyekezett meghamisítani vagy elhallgatni az erdélyi magyar múltat. Szabó Gyula ezt a múltat kezdte »beszéltetni« napi rendszerességgel és mindennapi érzékletességgel a nyolcvanas évek elején, illetve az otthoni intelemnek megfelelően – az igazmondás pireneusi törvényének szellemében – »szívszakadásig« szembeszállt azokkal, akik »pénzért meghamisítják a történelmet«.”

2004-ben Hargita-díjat kapott, amit az almási templomban adtak át Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Ezt a célt szolgálta későbbi, már az ezredforduló után megjelent, négykötetes Képek a kutyaszorítóból, illetve a Kényszerpályák című dokumentum-kötete is – ezekben a Gondos atyafiság születésére, az ötvenes évek mindennapjaira és az írói pálya kezdeteire emlékszik vissza. Tulajdonképpen ezek az írások zárják az életművet, no meg A sátán labdáinak ötödik, befejező kötete, A béke hamuja, amely végül 2002-ben jelent meg, de nem az addigi köteteket kiadó Kriterionnál.

Fő műve, A sátán labdái Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Az életműből kihagyhatatlan a kilencvenes évek egyik legszemélyesebb darabja, a Kegyetlen kegyelet (Polis, 1996, Kolozsvár), amelyben hirtelen elhunyt bátyjának, Sándornak állít egy könyvnyi emléket.

A sátán labdái
Az Erdély történetének egyik szeletét (a 17. század első felét) megörökítő A sátán labdáit olvasni egy állapot, egy „üzemmód” – az öt kötet annyira nem hétköznapi olvasmány, hogy kivételesen sok türelmet, időt és belefeledkezést igényel. Ez kellett annak idején a megírásához is: rengeteg kutatás, emberfeletti munka. De ha elkapjuk a fonalat, akkor életre szóló élmény még a „kóstolgatása” is.

A számadások ideje volt az utolsó évtized Szabó Gyula életében. Érdekes, hogy habár élete során több irodalmi díjat is kapott, a legfontosabb kitüntetésének azt a Hargita-díjat tartotta, amelyet halála előtt néhány hónappal szülőfalujának templomában adtak át neki a megye akkori vezetői.

A lezárult életmű

Szabó Gyula életének 75. évében, 2004. december 21-én hunyt el Kolozsváron – temetését néhány nappal később, igazi székelyföldi hidegben tartották a homoródalmási temetőben. Akkor nagy szavaktól és sallangoktól mentesen, sok-sok almási, egyszerű ember társaságában kísértük végső nyughelyére, a domboldalba, testvére és szülei sírja mellé. Tudtuk már akkor, hogy a magyar irodalom egyik utolsó nagy klasszikusa száll előttünk a sírba – Tamásihoz, báró Kemény Jánoshoz vagy Kós Károlyhoz hasonlóan.

A homoródalmási kultúrház 2008 szeptembere óta viseli a nevét Fotó: Forrás: Szabó Gyula örökösei

Az életmű viszont velünk marad, nem is akárhogyan. Ahogy Szilágyi István akkor megfogalmazta: „Elhunytával az életmű lezárult; bevégeztetett.

Ám a könyvek sorsa, tudjuk, rejtély. Azok föltámadhatnak, új életet kezdhetnek. Akkor is, ha írójukkal oly univerzum szállt sírba, melynek egyedül ő igazodott el rejtekeiben.”

Szabó Gyula nevét a homoródalmási kultúrotthon és egy alapítvány is viseli, szülőfalujában pedig igényesen berendezett emlékszobát alakítottak ki. Ha arra járunk, nézzünk be, hiszen nem mindennapi élmény egy ilyen író személyes tárgyai között emlékezni. Ha pedig könyveinek lapjai közé merülünk, ott a régi erdélyi világot érezzük összefonódni az újjal, a közelmúlttal, napjainkkal.

(A cikkünkhoz mellékelt fényképeket Szabó Gyula örököseinek engedélyével közöljük, akárcsak a szövegbe foglalt életrajzi momentumokat és idézeteket – ezeket remélhetőleg örökre őrizni fogja az emlékezet.)

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2020. szeptember 11-én.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Legnézettebb
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport