Udvarhelyi menekültek Szolnokon: sztorik az összefogásról

Kápolnási Zsolt 2018. február 23., 14:00

Az 1916-os román betörés elől menekülő udvarhelyiek nagy része került Szolnokra, hisz ide költözött egész apparátusával Udvarhely vármegye. A helyi lakosság nagymértékben kivette részét a menekültek ellátásában.

Udvarhelyi menekültek Szolnokon: sztorik az összefogásról
galéria
Szolnok főtere a 20. század elején

A Szolnokon felállított Vármegyei Menekültügyi Kirendeltség legfontosabb feladatai közé tartozott a menekültek regisztrálása, ivóvízzel, élelemmel való ellátása, és a következő hetekre, hónapokra való elszállásolása. Ideiglenes szállást Szolnokon is tudtak biztosítani: a Kossuth és Korona szállodákban, az elemi iskolákban, a Kereskedelmi Rt. helyiségeiben, a vasút melletti barakkban, ám a fő cél az volt, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén maradókat minél előbb biztos helyen tudják.

A vasúton továbbszállított – főleg nőkből, gyerekekből álló – menekültek elszállásolása elsősorban magánszemélyeknél történt, de volt, hogy a helyi vallási körök, vagy olvasókörök engedték át üres termeiket. Voltak olyanok is természetesen, akik rokonoknál, barátoknál próbáltak elhelyezésre lelni. A hatóságok által kijelölt szállások nem minden esetben jelentettek kőbe vésett határozatot. Így a szolnoki plébániára beszállásolt Papp Antal szentegyházi plébános – aki 12 nap alatt ért kocsival Szolnokra –, miután értesítést kapott a Túrkevén található hozzátartozóitól, átköltözött oda.

A hatóságok igyekeztek a családokon túl a települési egységet is megtartani, ezért a menekültek vezetését, ügyeik intézését a velük együtt tartó pedagógusra, vagy egyházi személyre bízták. A királyi tanfelügyelő összeírása alapján felszólították a vármegye településeinek vezetőit, hogy azok az iskolások, akik tartózkodási helyeiken tanulmányaikat iskolák hiányában nem folytathatják – ha hozzátartozóik beleegyeznek – áthelyezésre kerüljenek. A szolnoki főgimnáziumban például 75 új diák folytatta tanulmányait, közülük 62 menekült növendék – amikor a családja engedélyt kapott – az év folyamán távozott, míg tizenhárman itt fejezték be a tanévet. Emellett heti rendszerességgel valamelyik tanulótárs vendégül látott egy-egy menekült diákot.

Nagyméretű összefogás a menekültekért

Szeptember végén jelent meg az a belügyminisztériumi rendelet, amely többek között a menekültek segélyezéséről, egészségügyi, ruházati ellátásukról szólt. Ez alapján állami segélyben kellett részesíteni azokat, akik a kiürített területekről érkeztek, és nem voltak állami, vármegyei, városi tisztviselők és egyéb alkalmazottak. Bár a rendelet leszögezte, hogy „aki a hatóság részéről természetben kap ellátást, a pénzbeli állami segélyre nem tarthat igényt”, ennek ellenére sokan mindkét ellátási formát igénybe vették. Fontos cél volt, hogy minél többen önellátóvá váljanak, munkát vállaljanak, ezért úgy döntöttek, hogy

„az a munkabíró menekült, aki a részére kijelölt munka vállalását megtagadja vagy a vállalt munkát alapos indok nélkül abbahagyja, további állami segélyre igényt nem tarthat”.

A menekültek olykor a helyi sajtó hasábjain próbáltak munkahelyet keresni. A szolnoki Haladás 1916. október 1-i számában olvashatjuk, hogy „Dr. Schuszter Frigyes segesvári kir. közjegyző, aki mint menekült jelenleg Szolnokon, a Festő utca 43 házszám alatt lakik, valamelyik közjegyzői vagy ügyvédi irodában, esetleg valamelyik bank és kereskedelmi intézetben megfelelő foglalkozást keres. Az illető a magyar, német és román nyelveket bírja”.

A menekültek élelmiszerrel, ivóvízzel való ellátása felől a járások vezetői folyamatosan tájékoztatták a Vármegyei Menekültügyi Kirendeltséget és az alispánt. A törökszentmiklósi főszolgabíró jelentése szerint

„kifogástalan ivásra, tisztálkodásra, főzésre való víz elegendő mennyiségben rendelkezésre áll, s hogy élelmezésük megfelelő és egészségügyi szempontból kifogástalan legyen, minden intézkedés megtétetett”.

Járványos eset csak egy helyen, Dévaványán fordult elő.

Hozzátartozóit keresi
„Szabó Áron őrmester keresi feleségét, szül. Józsa Lidit, és két gyermekét, kik Székelyudvarhely megyéből, Homoródalmásról Jász-Nagykun-Szolnok megyébe menekültek. A menekültek jelentsék be lakásukat lapunk szerkesztőségénél, avagy Szathmáry József kir. közjegyző úrnál, hogy tudathassuk azt Szabó Áron őrmesterrel.” (Haladás, 1916 október 1.)

A menekültek ellátása azonban a helyi lakosság támogatása nélkül szinte lehetetlen volt. A népkonyhák kiadásait sem a jótékonysági egyletek, sem a települések, de még az állam sem tudta fedezni. Óriási mennyiségű ruhára, cipőre volt szükség, főleg a hideg idő beálltával. Dr. Harsányi Gyula polgármester felhívást intézett a szolnoki emberekhez:

„Menekülő erdélyi honfitársaink nagy része a nélkülözhetetlen szükségleti cikkekben is szűkölködik. Az anyagi eszközök csekélysége és a beszerzés nehézségei miatt különösen nagy szükséget szenvednek lábbeliben.

A gyermekek nagy része cipő nélkül, vagy elrongyolódott cipőben didereg. Biztos vagyok benne, hogy az a nagy társadalmi erő, mely az első felhívásomra eddig minden irányban megnyilvánult, e téren is meg fog nyilvánulni, hogy a menekülők lábbelivel lehetőleg ellátassanak és minden ember, aki csak teheti segítségére siet a remélhetőleg csak rövid időre hontalanná vált erdélyi testvéreinknek. Felkérem azért a város lakosságát, hogy felesleges gyermekcipők adományozásával, vagy pénzbeli adományokkal járuljanak hozzá azon nemes cél megvalósításához, hogy a szerencsétlen, lábbeli nélkül menekülők közül a máris bekövetkezett hidegebb időjárásra való tekintettel legalább a gyermekek lábbelivel ellátassanak”.

Aznap már arról adott hírt a Haladás, hogy „Spitzer Péter szolnoki divatáru kereskedő egy egész kas gyermekcipőt bocsájtott a szegényebb sorsú erdélyi menekültek rendelkezésére. E nemes cselekedet nem szorul dicséretre, de nagyon is rászorul a példa követésére. Vékony, egy szál ruhácskában voltak azok kénytelenek otthonukat elhagyni, s ma már bekövetkezett a hűvösebb idő, mindenki követhetné Spitzer Péter példáját, mindenki juttathatna feleslegéből egy pár ruhadarabot, hogy ártatlanul szenvedő erdélyi testvéreink sorsán egy kis mértékben segítve legyen. Ez a legkevesebb, amit érdekükben kötelességünk megtenni”.

Sajnos több olyan esetet is feljegyeztek, amely a nyomor vámszedőiről emlékezik meg.

Így azokról a vasúti munkásokról, akik a menekülők magukkal hozott állatait vásárolták fel, vagy a Hild Viktor levéltáros által említett „zsidókról, üzérekről”, akik potom áron elcsalták a rettegésben megzavarodott emberektől értékeiket, vagy azokról a lakástulajdonosokról, akik horribilis összegeket fizettettek ki egy-két szobás lakásokért.

Háborús humor                                 
Ebben a vérzivatarban sem hagyja el magyar véreinket az őt jellemző „sírva vigadó” humor. Erdélyi menekült testvéreink közül természetesen Szolnokon is többen nyertek barátságos és vendégszerető fogadtatást. Történt egy ilyen menekülő család, akik azonban nem voltak éppen végleg elesett emberek, pénzzel is rendelkeztek, egy szobát keresett a maga részére. Voltak ismerőseik is Szolnokon, akik elvitték egy jó ismerősükhöz, aki garcon háztartást vive, két szobát lakásából azonnal rendelkezésükre bocsátott. A menekültek, akik a fáradtságtól elaléltan már szinte epedő pillantásokat vetettek az ágyra, pamlagra, félénken kérdezősködtek a lakás ára iránt. (…) A házigazda nagy komolyan mondja: „Csak nem akarja nagyságos asszonyom, hogy az édesapám felpofozzon a másvilágon! Ki hallott olyant, hogy magyar ember még pénzt fogadjon el erdélyi magyar menekültektől a vendégszeretetért!” (Haladás, 1916. szeptember 24.)

Összességében véve azonban a szolnoki lakosság menekültekkel szembeni szolidaritása volt a jellemző e nehéz időkben, az állami és helyi apparátus hatalmas erőfeszítései a menekültek ellátása érdekében így jól kiegészültek a köznép segíteni akarásával.

(Tanulmányunkhoz felhasználtuk Bojtos Gábor: Szolnok és az első világháború című könyvét, valamint az Udvarhelyi Híradó 1916. október 15-i., november 5-i., a Haladás 1916. augusztus-szeptemberi lapszámait)

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.