1956: bőrkabátosok tíz óra huszonegy perckor

Péter Beáta 2020. október 23., 17:54

Tizenkilenc évesen ítélte öt év börtönre és kényszermunkára 1957. március 2-án a kolozsvári Katonai Törvényszék a csíkszeredai Nagy Benedeket. A fiatalember akkor a Bolyai Tudományegyetem Történelem-Nyelvtudomány Karának harmadéves hallgatója volt. A vád: szervezkedés és bujtogatás a Diákszövetségi Tanácsban 1956-ban, valamint terhelő vádpontként a szüleinek Csíkszentkirályra címzett levele.

„Nagy iskola volt, amelynek a feldolgozásához egy hosszú emberi élet is kevés.” Fotó: Pinti Attila

A ma 84-ik életévében járó Nagy Benedek történésznek, volt ötvenhatosos politikai elítéltnek 1993-ban jelent meg az Erdélyi kötéltánc című kötete a Pallas-Akadémia Könyvkiadónál, amelyben többek között az 1956-os események körüli történéseket, a letartóztatását, a vallatásának száz napját, a pert és az azt követő börtönéveket írja le. Ennek mentén idéztük fel az akkori élményeit, megpróbáltatásait.

„Meghatározó volt a Hruscsov-jelentés terjedése közöttünk, és a kapcsolatteremtés 1956 májusában, illetve szeptemberében a debreceni Kossuth Lajos Egyetem diákjaival előbb Debrecenben, majd Kolozsváron. Egyre világosabbá vált mindannyiunk számára, hogy a szovjet típusú zárt és dogmatikus egyetemi rendszer meghaladott, és ebből csak egy mélyreható reformmal lehet csak kitörni. A Román Kommunista Párt ’56 júliusi határozatában létrehozták a Diákszövetségi Tanácsokat, feltehetően »kirakatnak«, hogy az Ifjú Munkásszövetség, a későbbi KISZ mellett legyen egy, nem az állampárthoz direkt módon kötött diákszervezet is.

De ennek a létrehozandó ifjúsági szervezetnek nem adtak sem programot, sem alapszabályzatot. Itt kezdődtek a problémák.

Sőt, a nem sokkal később megbuktatott pártvezető, Miron Constantinescu Kolozsváron egyenesen hangsúlyozta és arra biztatta a diákokat, hogy gyűjtsék össze a diákság soraiból az egyetemi élet minden vonatkozását illető javaslataikat, amelyek »jó nyersanyagot képezhetnek egy mélyreható egyetemi reformra.« Hogy ez provokáció volt-e, előremenekülés az események elől, vagy a szelet akarták kifogni a vitorlából, máig se lehet tudni” – emlékszik vissza.

1956. október 25-én volt a Bolyai Tudományegyetem Történelmi-Nyelvtudományi Karán megválasztották a Diákszövetségi Tanácsot, és egy öttagú szerkesztői bizottságot, amelynek Nagy Benedek is a tagja lett, hogy dolgozza ki a kari diákság az 1956/57-es évre szóló munkatervét. November 12-re elkészült egy programtervezet, amelyet megmutattak a professzoroknak – Jordáky Lajosnak, Bodor Andrásnak és másoknak – is, akik elmerésüket fejezték ki a tervezet komolysága és diákokkal szembeni igényessége felett. De látta a tervezetet az egyetemi KISZ-titkár, Kiss Lajos és a diákszövetség ideiglenes elnöke, Baróti Pál is, nekik sem volt kifogásuk.

„Időközben lefutott a magyarországi forradalom tizenkét napja, sőt, a második szovjet beavatkozás is. Következett volna a tervezetet megvitató, vagy azt módosító, netán elutasító közgyűlés. Amire aztán nem kerülhetett sor, mert megtörténtek a november 17-éről 18-ra virradó éjjel a szerkesztőbizottság három tagjának a letartóztatása. Az egyetemen kitört a lengyel sztrájk. A diákok bementek az egyetemre, de nem engedték be a tanárokat. Mindazok, akik átolvasták a tervezetet, azt mondták, hogy a javaslatok döntő többsége, 97-98 százaléka nagyon jó, de a helyzetre való tekintettel pillanatnyilag két-három dolgot, az egyetemi autonómiára és a nyugati diákszervezetekkel való közvetlen kapcsolatokra vonatkozó javaslatoktól el kellene most tekinteni. Ezen nagy vita alakult ki a szerkesztőbizottságon belül.

A bizottság elnöke nálunk hét évvel idősebb volt, 1952-ben tanácsolták el az egyetemről, és ekkoriban rehabilitálták. Ez az ember nem volt hajlandó egyetlen ponton sem változtatni.

Október 30-án a temesvári műegyetemi megtorlás híre hozzánk is eljutott. Volt olyan elgondolás is, hogy ha szükséges, a Victor Babeș egyetem diákjaival együtt vonulunk az utcára, a követelések teljesítéséért. Ekkor jött be a megosztó, nacionalista diverzió: a magyar kártya. Raluca Ripan, a Victor Babeș egyetem rektora azzal szerelte le a román diákságot, hogy »a magyarok Erdélyt akarják«, így hiúsítva meg a közös fellépésünket. Ebben a helyzetben lemondtuk a lengyel sztrájk folytatásáról, éreztük, hogy magunkra maradtunk. A Bolyai Tudományegyetem vezetői biztosítottak arról, hogy a három letartóztatottat azonnal szabadon fogják bocsájtani. Aztán november 24-én engem is letartóztattak.”

Nagy Benedek tizenkilenc évesen, letartóztatása előtt Fotó: Nagy Benedek személyes archívuma

1956. november 24-én reggel óráról hívatta ki Hubay Éva, a filológia kar dékánátusának főtitkárnője Nagy Benedeket, hogy menjen le a rektori hivatal sétatéri épületébe, hogy egy államvizsga dolgozattal kapcsolatban adjon véleményezést. Mint mondta, furcsán rossz közérzete volt, a rektori épület folyosóján két idegen állt, és őt vizslatták. Miután megírta a véleményezést, kiment az épületből, és mivel nagyon éhes volt, gondolta, betér valamelyik cukrászdába reggelizni.

„A Fellegvár felé mentem a repülőhídon keresztül a színház felé. A Malom utcán jöttem volna vissza, amikor a Sétatér sarkán két bőrkabátos sirült mellém mintegy a semmiből, és mondták románul, hogy az »ezredes elvtárs« szeretne velem beszélni. Közben diszkréten taszítottak egy tejeskávészínű Pobeda kocsi felé, ami ott állt egy méterre tőlünk. Mintha áram rázott volna meg, tudtam, hogy vége. Mondtam, nincs sok időm. Mondták, hogy ad igazolást a ezredes elvtárs, ne izgassam magam. Ránéztem az órámra, 10 óra 21 perc volt. Beültettek a kocsiba, kétfelől beültek mellém, és nagy sebességgel egyenesen a Szekuritátéra vittek, a volt hadapródiskola épületébe. Bementünk a kapun, és átadtak a fogdának. Betettek egy cellába, ahol egy régi rab volt, utólag rájöttem, ő egy beépített volt vasgárdista, aki elkezdett faggatni.

Száz nap vallatás után volt egy kirakatper 1957 március 2-án, amelynek a végén hét, öt és három-három évre ítélték el szerkesztőbizottság négy tagját.

Az ítélet másnapján Szamosújvárra szállítottak egy teherautóval. Ezután következtek a Bolyai 2. csoport tagjainak a letartóztatásai, Dávid Gyula, Páskándi Géza, Bartis Ferenc, majd egy szűk év múlva, ’58-ban a Bolyai 3. csoporté, Vastag Lajos, Péterfy Irén, Varró János, Lakó Elemér, Pál Lajos és mások.”

És hogy miért ítélték el? A Diákszövetségi Tanács programtervezetének a kidolgozásáért. De a vádpontok között szerepelt, hogy november 1-jén meglátogatták a Házsongárdi temetőben az írók sírjait, gyertyát gyújtottak, virágot vittek. „De én erről lekéstem, mert az anyai nagyszüleim ott nyugodtak a Házsongárdban, és egy barátommal oda mentünk, a honvédtemető és az írói sírok máshol voltak. De benne maradt a vádpontokban. Ugyanakkor írtam egy levelet a szüleimnek Csíkszentkirályra, amelyet október 23-án, este fél nyolckor fejeztem be, és amikor mentem táncpróbára a Mariannumba, feladtam a postán. De a Szekuritáte kifogta, és az egyik terhelő vádpont lett belőle. Ebben leírtam, hogy micsoda légkör van Kolozsváron, mi várható.

Ennek a levélnek az egyes passzusait ma is úgy idézik, mint aki megérezte az akkor Budapesten kitörőben levő forradalmat. A lelki hullámhosszokon voltak megérzések, kapcsolatok, következtetések.”

A tárgyaláson a négy fiatal egyetemistát Macskási Pavel hadbíró őrnagy ítélte el. Miután a fegyveres katonák tuszkolták ki a tárgyalóteremből a főként diákokból és hozzátartozókból álló tömeget, odasomfordált az elítéltekhez, és halkan odabökte: „fiúk, én semmiről sem tehetek, ez így előre meg volt írva” – mesélte Nagy Benedek. „Döbbenetes volt, hogy még neki is volt valamilyen lelkiismeret-furdalása. A vád: izgatás, bujtogatás az államrend megdöntésére és persze magyar nacionalizmus, amennyi belefért. A vád tanúi mind mellettünk szóltak, de nem számított. Védő tanúkat nem engedélyeztek. Az ügyvédek alig mertek szólni, úgy meg voltak félemlítve.”

A száz napos kihallgatás egyik emlékezetes mozzanatát is felelevenítjük. 1957 januárjának egyik napján, mivel az egyik kihallgató tiszt mindig mást írt le, mint ami elhangzott, Nagy Benedek nem volt hajlandó többet szólni. Ekkor berohant egy százados, Gruia Manea, aki üvöltözni kezdett, és többek között az kiabálta: „felszámoljuk mi azt a nacionalista fészket, a Bolyai egyetemet!”. Ami aztán be is következett 1959 nyarán az úgynevezett egyesítéssel.

1956 példaként kell a szemünk előtt lebegjen – véli Nagy Benedek Fotó: Pinti Attila

„Amikor az egyetem egyesítése történt, akkor mi már Peripráván dolgoztunk, és egy szélvihar által odasodort újságfecniből tudtuk meg a Bolyai Tudományegyetem felszámolását. Körbeültünk, Dávid Gyula, Páskándi Géza, Daday Zsolt, jómagam, és a testünkkel fedtük az újságfecnit, amit a szél sodort oda, valószínűleg valamelyik civil traktoristának a tízóraija volt belecsomagolva. Nagy csend lett közöttünk, és valamelyik azt mondta: na, fiúk, kilőtték alólunk a tömegalapot. Nem lesz az se, aki ránk emlékezzen, hogy értünk szót emeljen.”

A két és fél év szamosújvári börtön után a Duna-delta és a brăilai-nagyszigeti Peripráva, a Salcia-i és Stoinești-i kényszermunkatáborok következtek.

„Nagyon keményen kellett dolgozni normára. Az idősek nem bírták. A Nagysziget hetvenkétezer hektárját kellett körbevonni gátakkal kézimunkával.

Segítettük egymást az ínszakadásig tartó munkában, de sokan feladták. Akiknek nem volt hitük. Nem volt olyan otthonról hozott lelki hátterük vagy konokságuk, nem hittek Istenben, népben, nemzetben és az igazságunkban.”

Nagy Benedek rámutat: a börtön és a kényszermunkatáborok nem csak nagy megpróbáltatások voltak egy 19 éves fiatal számára, hanem egy nagy iskola is. Olyan emberekkel adatott meg hosszabb-rövidebb ideig együtt lennie, mint Venczel József író, Erőss Lajos nagyprépost, Dobri János lelkész, Bereczky András egyetemi docens, Csiha Kálmán, a későbbi püspök, Dávid Gyula, az irodalomtörténész, Ft. Hajdú Leánder, a somlyói kolostor vezetője, Páll Lajos, a korondi költő és festő, Páskándi Géza vagy Alexandru Ivasiuc, Chertes Ioan görögkatolikus püspök, Șerban Rădulescu-Zoner, Georg Scherg irodalmár, Alexandru Zub és sokan mások.

„Bent a börtönben és a kolóniában igazi testvériség alakult ki közöttünk, románok és magyarok, egyszerű emberek és értelmiségiek, fiatalok és idősek között.

Sokat tanultam és tanultunk egymástól és tartottuk a lelket egymásban a lelki és fizikai terror évei alatt. Nagy iskola volt, amelynek a feldolgozásához egy hosszú emberi élet is kevés.”

Megemlékezés sorstársakkal sorstársakról 2018. október 23-án Fotó: Pinti Attila

Nagy Benedek 1961. november 22-én szabadult. Úgy véli, az 1956-os történeteket fontos megismerniük a fiataloknak, hogy tanuljanak belőle, és soha többet ne ismétlődjenek meg ezek a szörnyűségek. Ugyanakkor példaként is a szemük előtt kell lebegjen 1956, mert akkor a magyarság olyan magaslatokra emelkedett összefogásban, amilyen csak kevésszer fordult elő a történelme során.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport