Nem állapot, hanem életmód: a paraszti világ szerelmi eposza

Péter Beáta 2020. július 14., 17:36

A szerelem és nemiség minden változatával együtt nem alkalomszerű eseménye a mindennapi létnek. Kettőzöttsége két életérzést rejt magába, a szégyent és a félelmet, de az együvé tartozás és együtt haladás szakadatlan együtt járását hozza – vallja Balázs Lajos néprajzkutató, akinek a Muhi Sándor illusztrálta, a Gutenberg Kiadónál megjelent Cérna és tű című legújabb könyvében a főhős egy egyetemes székely parasztasszony, aki 33 beszélgetésben mesél minderről az élet és halál mentén.

Nem állapot, hanem életmód: a paraszti világ szerelmi eposza
galéria
A paraszti nemiségről írta meg új könyvét a 80. életévét decemberben betöltött Balázs Lajos néprajzkutató Fotó: Veres Nándor

– Közel ötven éven keresztül kutatta a sorsfordulók négy nagy területét Csíkszentdomokoson: a születést, a párválasztást, az elmúlást és a nemiséget. 2009-ben jelent meg a Pallas-Akadémia Kiadónál az Amikor az ember nincs es ezen a világon című néprajzi gyűjtése a paraszti nemi kultúráról és nemi erkölcsről. Úgy vélnénk, hogy a nagy mű bevégeztetett. Honnan jött a gondolat, miért tartotta fontosnak rá tíz évre megírni a gyűjtések alapján a paraszti világ szerelmi eposzát?
– Fűzi László magyarországi irodalomtörténész és kritikus Lapok a szerelem eposzából című írásából idézek néhány szót, aki az előbb említett könyvemről ezt írta: „…a paraszti világ szerelmi eposzának lapjai tárulnak fel előttünk.” Meglátása máig nem hagyott nyugton, mert találkozott ama nyugtalanságommal, hogy a közel 800 oldalas könyvemmel, a születés, házasság és halál kultúrájának szentelt könyveimmel, sok tanulmányommal még mindig nem jutottam el a téma teljes feltárásához. Másrészt a monográfiában a Füzi által felfedezett rejtőzködő eposz realitásának bizonyítása kényszer lett. Vagyis ugyanazt a világot „nagyeposzként”, tehát más műfajjal a parasztság egészére vonatkoztatható, (de) jellegzetesen székelyföldi vonásaival megjeleníteni.

1972-ben elkezdett gyűjtéseim, kutatásaim, tanulmányaim fokozatosan arra a szemlélet felé irányítottak, hogy az emberi élet nagy sorsfordulóit legalább két szemszögből – kívülről és belülről – vizsgáljam. Ezért kellett az igen időigényes munka, az egyetlen hely, Csíkszentdomokos mint kutatási terület.

Visszautasítottam metaforával szólva a gereblyét mint eszközt, helyette az ásót választottam, meggyőződtem afelől – és ezt a szakma is elfogadta –, hogy univerzális következtetések nem lehetnek lokális nélkül, hogy senki sem iszik H2O-t, ez csak absztrakció, mindenki valamelyik kút, forrás, vízvezeték vagy palackozó vizét issza. Így alakulhat ki az általános és sajátos kép minden nép, minden közösség kultúrájáról. Nos, ezzel a könyvemmel is úgy gondolom, tettem, mert kellett tennem egy kis lépést népünk nagy műveltségének megismerése irányába. Én nemcsak annyit szeretnék látni és láttatni, hogy az erdő szélén ledőlött egy fa, hanem azt is, hogyan nőtt és nő az erdő, mi történt és zajlik benne.

Közel ötven éven keresztül faggatta az adatközlőket. Lehet, hogy épp Róza néni mesél itt neki Fotó: Forrás: Balázs Lajos

– Végigolvasva az adatközlők vallomásait, azaz Róza néni elbeszéléseit, a beszélgetéseket, érzékelhető, hogy a paraszti nemi kultúrát a szégyen, a titok, a tiltás, a félelem, a botlásért járó kiközösítés, megvetés lengi át, a nő alárendelt szerepe, az, hogy nyilvánosan tabuként kezelik a témát, nem beszélnek róla, egymás között azonban igen, rengeteg metaforát használva. Ugyanakkor – érdekes kettősség – a mai fülnek netán kissé nyersen hangzó (némelyeket talán megbotránkoztató), egyértelmű kifejezések is felbukkannak. „A paraszti szerelem benne van minden cselekedetünkben”– hangzik el. A bevezetőben így ír: „A paraszti szerelem nem állapot, hanem életmód.”
– A szerelem és nemiség minden változatával együtt (mert így teljes) nem alkalomszerű eseménye a mindennapi létnek. Kettőzöttsége két életérzést rejt magába, a szégyent és a félelmet, de az együvé tartozás és együtt haladás szakadatlan együtt járását hozza, mint a szövőszékre felvetett hosszanti és a közéjük keresztbe szőtt szálak felgöngyölt kelméje, vászna, szövete.

– Az ön kutatói szemlélete nőcentrikus, az adatközlőinek zöme nő. Ettől függetlenül az eposzban lehetett volna a mesélő férfi is – a gyűjtés inspirálta Szerelempatak c. filmben is egy férfi áll a középpontban. Miért döntött úgy, hogy egy asszony lesz a főhős? Ki ez a nő? Kinek a története ez?
– Nos, ez nem véletlen, valamire ráérzett. Az előbb említett két szemszögből való láttatásom elvének tovább viteléről van szó.

Nőcentrikus szemléletem, ami ebben a könyvemben csaknem uralkodóvá vált, épp a más fajta, a más irányból való közeledés szándékával történt.

Hangsúlyozom, ez nem művi dolog, hanem az egyetemes és örök férfi-nő életproblémának más irányból, más irányba való feltárása. Filmesek szavával az emberi totál plán-bók közel képbe hozni a női nemet anélkül, hogy a férfi nem mellőződne. Azt be kell vallanom, hogy kutatói stílusomnak, elfogadtatásomnak köszönhetően behatolhattam az egyén világának intim szférájába, ennek pedig női szeletébe. Meglepett, hogy a férfiak egy része a magánbeszélgetések során mennyire visszafogott, gátlásos, ha a kérdések egy olyan „idegentől” jönnek, mint én. Egy értelmes fiatalemberrel ismerkedtem meg a kórházban (ott is örökké gyűjtöttem, ha olyan partner került), és megegyeztünk, hogy kiszabadulásunk után felkeresem Domokoson. És mit ad isten, otthon már botladozott a nyelve, s egy adott pillanatban nagyokat fújtatott, a füle tövét vakarta mondván:

„Az úristokját, kérdezzen a tanár úr akármi mást, csak ezt ne”.

Míg a nők nyíltan, őszintén, a témának megfelelő nyelvezettel, nevén nevezvén a dolgokat válaszoltak. Igaz, az asszonyok között is került olyan, aki azzal kezdte, hogy „a tanár úr olyanyokot szed ki belőlem, amit magamnak nem is merek feltenni.” Ha olyan volt a környezet (illetlen személy jelenléte, pl. a férj), akkor megsúgta, hogy „holnap jőjjön vissza, mert az öreg nem lesz itthon”.

Egyetlenegy asszony utasította vissza kérdéseimet a mintegy 300-ból.

Igen nagy sikernek tekintem azt a tényt, hogy az adatközlők többsége megértette, hogy én nem a rádió vagy televízió számára, hanem a tudomány, a megismerésünk számára, hasznára dolgozok. Ebben elsődleges munkatársaim az asszonyok voltak, és mert tovább akartam vinni a másképpen való látást a szerelemről, nemiségről és a körülöttük zajló, máskor csordogáló élettől, látszatra, az eposzi műfajt választva kísérleteztem. Ehhez egy szereplő kellett. Róza néni a neve, valós személy volt. Tizenhárom gyermeket szült, annál több koporsót kísért ki a temetőbe, ki tudja hány végvacsorát/alamizsnát imádkoztatott, rózsafüzér-társulati vezető és sok minden más volt. Egyetemes székely parasztasszonyi fenség, aki szellemi adottságával mindenkit ismert, mindenkinek tudta a dolgait, bajait, örömeit. Ő tudta a szerelem és erotika csaknem minden történésének színét és fonákját, de a sajátos paraszti vonásait is. Meg tudta fogalmazni a szerelem természetét. Mindezekről csak ő beszél a könyvben, metaforákkal, máskor egyenes szóval néven nevezve a dolgokat. Elvonatkoztató képességgel bírt, ezért az ő tudásában beleolvadhatott, a többiek – női nem, férfi nem – tudása, tapasztalata. Az eposzi hős, egyetlen hős megteremtése érdekében a tudásötvözést én vállaltam anélkül, hogy egy szót is igazítottam volna bármin. Ő lett a mindentudás látszati letéteményese, a bölcsesség maga, mint ama görög mitológiai Nesztor, de sohasem zsarnoka.

Fotó: Veres Nándor

– Tematikailag hogyan alakul a harminchárom beszélgetés íve?
– A beszélgetés „ívét” én terelgettem. Negyvenöt év alatt kiismertem a falu kommunikációs rendszerét. (Nem tudom mennyire ismeri, aki csak egy hétvégére ruccan ki?). Ebben a folyamatban nagy szerepet játszanak nyári időben a vasárnap délutáni kapu előtti beszélgetések, melyeket én fórumoknak tekintek, ősztől tavaszig pedig a házaknál való, csaknem mindennapi összejövetelek (délelőtti kávézások). A tengernyi széles és mély beszélgetésekből szerkesztettem a 33 beszélgetést, tematikai határköveknek is nevezném, melyek a legszorosabban összetartoznak a szerelem, nemiség, élet és halál mentén, nem melléktermékei, csatolmányai az életnek, hiszen organikus elemei a mindennapi létnek. Ízelítő gyanánt hadd idézzek Róza néni eposzindító beszélgetéséből, ami az egészre fényt vet:

„Ha jó az idő, kiülünk a kapu előtti padokra így asszonyokul, mint én es, vaegy ember es oda kerül, s beszélgetünk ezt-azt, erről, arról: tyúkot ültetünk, keltetünk, palántálunk, kapálunk, szénát csinálunk…, s úgy. Végig beszéljük az elmúlt időt.

Aztán el-elmegy előttünk hol egy leány, hol egy legény, vagy együtt, utánuk nezünk… Az egyik, aki többet tud, mint a többi, azt kérdezi, »Tudjátok-e, hogy ezek es befűzték a cérnát a tű fokába?« S evvel más irányba fordul a beszéd…

A közösülésről kezdünk beszélni… Most azt mondják a fiatalok, hogy szex… (…) Erősen szeressük ezt a beszédet: annyit nem imádkozunk, s egyéb dolgainkról sem beszélünk annyit, mint erről.” Ebben a mondatban rejlik a gazdag és kicsiszolt „szakszókincs” gazdagságának titka.

– Hogyan kapcsolódott be a munkába Muhi Sándor grafikusművész?
– Muhi Sándor szatmárnémeti grafikusművész nevét nagyon rég ismerem, munkáit csak a sajtóból, művészeti kiadványokból. Szerettem nézegetni ezeket is, és vágytam találkozni vele. Úgy általában a Királyhágón túliakkal. A véletlen oldotta fel vágyamat. Az RMPSZ Nyergestető. A lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője c. könyvemet Gyémánt fokozattal tüntette ki. Azt hallottam, hogy nagyon lelkesedett érte. És mert a javaslattevő bizottságnak ő is tagja, a díjazási ünnepség reggelén, mit ad isten (!?) épp a recepciónál hallottuk egymás nevét. Felkérésemre, hogy illusztrálná-e az új könyvemet, örömmel, igennel válaszolt. Levél-levélre ment-jött, kialakítottuk nem is mindennapi szemléletünket, elragadott, ahogyan könyvem szövegének egészét értelmezte. Kutatói szemléletem és az ő képi víziója a Gutenberg nyomda alkotóinak, munkás kezeinek köszönhetően szemet, tapintást, elmét és lelket vibráltató szép könyvvé állott össze. A művész a könyv mély és szándékom szerinti vágyam egészét összegezte, amit egyben esztétikai örömérzésnek tekintek, és hálásan köszönöm neki.

0 HOZZÁSZÓLÁS
Rádió GaGa - Hallgassa itt!
 
 
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.


NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.


NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport