Amikor a pestis pusztított: korábbi járványok tartós nyomai

Péter Beáta 2020. április 03., 17:07

Himlő, tífusz, kolera, és az évszázadok során többször is végigsöpört pestis: a rettegett járványok, amelyek esetenként megtizedelték a lakosságot, nem nézve származást, életkort, rangot. Domus Historiák bejegyzései, történészek kutatásai emlékeztetnek erre, vagy éppen a hálából állíttatott kőkeresztek. Az 1717–1719-ben vidékünkön is végigvonult pestisjárvány néhány vonatkozását mutatjuk be.

Fakereszt hálából. Eredetijét a csíkszentkirályi György Balázs állíttatta Fotó: Veres Nándor

A 14. századtól a 18. század végéig több mint negyven pestisjárványról tudunk Székelyföldön – mutatott rá Darvas-Kozma József, a csíkszeredai Szent Kereszt Egyházközség plébánosa, pápai káplán, címzetes esperes, amikor a téma kapcsán beszélgettünk.

Endes Miklós Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek földjének és népének története 1918-ig című könyvében Benkő Károlyra hivatkozva, aki a plébánosok 1719-es pestis idejéből való feljegyzéseit átmentette, a következő adatokat olvashatjuk: Felcsíkon meghalt 3472 ember, s életben maradt 4663, Alcsíkon 3887 személy hunyt el a járvány következtében, 5029 maradt életben, Kászonban 1043 ember halt meg, és 1227-en maradtak életben. „Tehát Csíkban 1719 elején 25 756 lakos volt, s csak 14 908 maradt életben, eme számban benne van Kászon, de Gyergyó nincs.”

Pál-Antal Sándor történész, levéltáros, az MTA külső tagja az akadémián elhangzott Népességi viszonyok a Székelyföldön a 18. század elején című székfoglaló beszédében kiemelte, az 1717–1719. évi szárazság és pestis idején elhunytak száma Csík-Gyergyó-Kászonszék és Udvarhelyszék esetében elég pontosan ismert.

 „Csík-Gyergyó-Kászonszék 25 666 lakosából, Lakatos István (csíkkozmási esperes-plébános – szerk. megj.) feljegyzése szerint a járványban elpusztult 11 348 személy (adatait pontatlanoknak találtuk, a községenkénti összesítés 10 748 elhunytat eredményezett). Ugyanakkor egy korabeli hatósági iratban 12 630 halottról szól a jelentés. Az Udvarhelyszéken 1719. szeptember 5–11. között, majd november-decemberben végzett felmérésben 10 219 halottat és 786 pestisben sínylődő beteget jelentettek. A betegek egy része bizonyosan nem élte túl a járványt, és az elhunytak számát szaporította. Ezért az elhunytakra vonatkozó fennebbi adatokat kiegészítettük 10 500-ra.”

Pál-Antal Sándor kutatásai és számításai alapján a pestisnek Székelyföldön 1718 nyara és 1719 ősze között 51 930 főnyi emberáldozata volt, azaz a járvány a lakosság 38-40 százalékát ragadta el.

Az akadémikus rámutat, a szárazság és pestis által sújtott Székelyföld embervesztesége részben teljes családkihalásokkal, részben családtagok elvesztésével járt. A teljesen kihalt családok mellett a túlélő családok jó részénél az áldozatok főként idősek, ifjak és gyerekek voltak.

„A szárazság és a pestis okozta pusztulások során teljes falu-elnéptelenedés nem történt. Az elvándorolt családok egy részének visszatérésével és az új betelepülőkkel az elnéptelenedési folyamat már 1720-ban megfordult, és az élet rövidesen a megszokott kerékvágásba lépett. A családok taglétszáma újabb családalapításokkal és a népszaporulattal emelkedni kezdett, majd elérte a megszokott szintet.”

Szent Rókus, a csodatevő szerzetes

A Magyar Katolikus Lexikonban olvashatunk a pestisszentekről: azokról a szentekről van szó, akiknek közbenjárását kérték a 14–17. században sújtó járványok idején, általánosságban tisztelték Szent Antalt, Szent Rókust és Szent Sebestyént. Hollandiában Szent Adorjánt és Szent Makárioszt, Franciaországban Szent (IX.) Lajost és Szent Genovévát, Spanyolországban Szent Teklát, Toletinói Szent Miklóst, Szent Kozmát és Damjánt. A barokk korban Borromei Szent Károly, Szent Rozália, Xavéri Szent Ferenc és Szent Kajetán került még a pestisszentek közé.

Szent Rókust, a csodatévő ferences szerzetest a járványokból kigyógyulók védőszentjének tartották. Darvas-Kozma Józseftől tudjuk, hogy létezett egy Rókus-kápolna a csíksomlyói borvízforrás közelében, amelyet remeték gondoztak. A Salvator-hegyi remeteség végnapjait II. József jelentette, akinek rendelete alapján a karhatalom 1782. március 26-án hat remetét világi ruha felvételére kényszerített és elűzött. A Szent Rókus-kápolna később összedőlt, (Patrona Hungariae és Szent Rókus) olajképeit a Szent Péter-templomba vitték. „A Rókus-kápolna kimondottan a pestis emlékére épült, még az 1700-as években is javították, de a rendelet után a kápolnák, köztük ez is, bomlásnak indultak.”

Mint rámutatott, több helyen Szentháromság-szobrot állítottak a járvány emlékére, de Csíkban a leggyakoribb járvány utáni emlék az ún. csavaros kőkereszt, ilyenek a templomok, temetők mellett találhatók.

Például Csatószegen, Csíkrákoson, Domokoson, Karcfalván is állítottak ilyen csavaros keresztet.

Kőkeresztek, sírkövek, emlékezet

Csíkszentimrén a temető sarkánál található egy kőkereszt, az 1717–1719-es pestisjárvány emlékét idézve. „A Rákóczi-szabadságharc után egy újabb csapás sújtotta a környék népét, hiszen 1717–19-ben pestisjárvány volt, ami a nagy szárazságot követően terjedt el Alcsíkon, és 4304 áldozatot követelt, ebből 404 szentimrei, a túlélők száma 322” – olvasható Endes Miklósnál.

Ennek a pestisjárványnak az emlékét őrzi az a kereszt is, amelyet Csíkszentimrén Timár Tamás állíttatott, „ki ökrös szekéren hordatá a holtakat, s kinek családját elkerülé a szörnyű veszedelem” – áll a csíkszentimrei Domus Historiában. Timár Tamás hálából állíttatta a keresztet 1721-ben, mivel az ő családjából nem halt meg senki – mutat rá András Éva csíkszentimrei történelem szakos tanár.

Fotó: Veres Nándor

Sírkövek Csíkszentkirályon. A felirat felett a Henter és Bors családok címere, valamint az 1719-es évszám Fotó: Veres Nándor

Csíkszentkirályon a lakosság 35 százaléka esett áldozatául a járványnak. A kozmási Domus Historia szerint 228 személy meghalt, és 418 maradt életben. Nemrégiben a falu helytörténet iránt rajongó szülötte, Russu-Bors Tibor – a község honlapján is olvasható – megemlékezésében közzétette a pestisben elhunytak névsorát: a szentkirályi egyházi anyakönyvbe név szerint is beírták a pestisben elhunytakat. „Település- és családtörténeti szempontból értékes ez a névsor, de nemcsak emiatt adjuk közre ezt a listát, hanem elsősorban azért, hogy kegyelettel emlékezzünk őseinkre, akik számos csapás után megfogyva mégis talpra álltak, hogy mi, távoli unokáik 300 évvel később, most, a 21. században is itt, Csíkszentkirályon élhessünk. Őseinkre, akik példát mutattak nekünk, annak reményében, hogy majdan a mi unokáink is itt élhessenek szülőföldjükön, Csíkszentkirályon” – fogalmaz a szerző.

Mint kifejti, az anyakönyvbe latinul írták be a neveket és a családi kapcsolatot. Gyermekek esetén minden esetben megadták az apa nevét, feleség esetében pedig a férj nevét is. Családonként nem adták meg a halottak számát, de a csíkszentkirályi férfi kiegészítette a listát a személyek számával, azért is, hogy látható legyen, mekkora csapás volt ez a ragály a családok számára. „Családonként esetenként »csak« egy-két halott van, de akár öt, hat, hét személy is elhunyt egy családban, mint például a névsorban szereplő Léstyán Mihály családja, aki ugyan nem halt meg, de felesége, három fia és három leánya igen, összesen heten. A vagyon és a társadalmi állás alapján se válogatott a halál, az említett Léstyán Mihály nemesember volt, a többi más Léstyán családbeliekkel együtt, de az volt Bors István és családja is, vagy Bors Mihályné Henter Katalin is, aki nemcsak a fiával és lányával együtt halt meg, hanem velük együtt a dajka és egy szolga is. De meghalt a szentkirályi tanító, Lakatos Ferenc is, vele együtt két fia és két leánya. A halottak korát nem tudjuk, de úgy tűnik, hogy az életkor sem számított, gyermekek, családapák, családanyák, özvegyek. A férfiak és nők aránya is majdnem azonos: 115 férfi és 110 nő.”

A Timár Tamás által 1721-ben hálából állíttatott csavaros kereszt Csíkszentimrén Fotó: Veres Nándor

Russ-Bors Tibor arra is kitér, hogy a vész elmúltával Csíkszentkirályon György Balázs állított fakeresztet hálából. A kereszt néhány éve újrafaragott másolata most is ott van az új Olt-híd mellett. Szövege a következő: „Anno 1719-ben Midön az UrIsten Erdély OrSZÁGot Kivált CSIK s Három széket döghalállal éséggel és Hadakkal ostoroz-tta: csinálta örök emlékezetre S. György Balás”. A keresztet 1793-ban, 1863-ban és 1898-ban javították. Vámszer Géza 1932-ben írta és rajzolta le, ezen rajz alapján volt újrafaragva 2014-ben – magyarázza.

„Ezen kereszten túlmenően még egy tárgyi emlékünk van, amely a háromszáz évvel ezelőtti pestishez kapcsolható. A templomkerítés keleti falában található egy síremlék két sírköve 1719-ből” – mutatott rá Russu-Bors Tibor. A nagyobbik sírkő latin felirata így fordítható magyarra: „Itt fekszik a sírban tekintetes nemzetes Henter Katalin úrnő, tekintetes nemzetes Bors Mihály úr felesége, aki április 25-én hunyt el 34 éves korában, az ő kisdedével Bors Jánossal, aki születése után fél órával halt meg”. A felirat felett a Henter és Bors családok címere, valamint az 1719-es évszám. A másik sírkövön a Bors család címere alatti felirat fordítása: „Itt nyugszik nemzetes csíkszentkirályi Bors Ágnes kisded, elhunyt július 25-én 18 hónapos korában a kegyetlen pestisben. Anno 1719.”

Papi szolgálat

A feljegyzésekben Andrási Mihály tusnádi plébános nevével is találkozhatunk, aki Alcsíkon túlélte a pestisjárványt, faluról falura járt, hogy a tömegsíroknál elvégezze a szertartást, és a betegek fáradhatatlan támogatója volt.

„Andrási Mihály Kászonfelsőfaluban született, a nagy pestisjárvány alatt egyedüli gyóntatópapja maradt az egész Alcsíknak. A járvány olyan nagy szárazsággal is társult, hogy szinte semmi nem termett. A feljegyzések szerint az ínség is majdnem annyi áldozatot követelt, mint a pestis. A Kászoni-medence lakossága a járvány ideje alatt 2249-ről 1227-re apadt, azaz 54,56 százalékra” – írja András Ignác néprajzi író, helytörténész, a kászonaltízi iskola igazgatója tavaly megjelent Hittel és reménnyel című könyvében. 

Fotó: Veres Nándor

Emléktábla a kozmási cinterem külső falán 1720-ból, a pestisjárvány alcsíki áldozatainak adataival Fotó: Veres Nándor

Egy másik kászoni születésű egyházi személy nevével is gyakran találkozhatunk, ha az 1717–1719-es pestisjárvány csíki vonatkozásait kutatjuk. „A kászoni plébánián fellelhető adatok szerint dr. Lukács Mihály Kászonfelsőfaluban született 1678-ban. 1683-ban kezdte tanulmányait szülőfalujában, majd Kászonújfaluban folytatta. Erre a magyarázat az lehet, hogy az 1702. évi lustra tanúsága szerint Kászonújfalu papja ebben az időszakban Lukács András volt. 1691-ben iratkozott be a ferencesek iskolájába Csíksomlyóra. 1700–1702 között Szombathelyen a Pazmeneumban filozófiát tanult, 1701-ben a filozófia magistere lett. Teológiai tanulmányait a Szent Adalbert Szemináriumban végezte. Bécsben doktorált. 1703-ban szentelték pappá, kinevezését a Csíksomlyói Gimnáziumban kapta. 1705–1709 között Csíkszentmártonban káplán, 1709–1716 között plébános. 1717-ben áthelyezték Csíkkozmásra, Csík-, Gyergyó és Kászonszék főesperese lett. 1726-ban nyugdíjba vonult. 1730. január 17-én halt meg a szülői háznál” – írja róla András Ignác a könyvében. Lukács Mihály végrendeletében a szegény sorsú fiatalokra is gondolt: csíksomlyói nevelőintézetet, alapítványt hozott létre számukra.

Mint kozmási pap a pestisjárványt követően, 1720-ban emléktáblát helyeztetett el a templom kerítésében, az alcsíki áldozatok adataival: 1719-ben 11 234-en haltak meg pestisben, 14 562-en maradtak életben. Kozmáson 826 embert ragadott el a járvány, életben maradt 1124.

A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2020. április 3-án.
0 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV

Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport