Az ember, aki megélte a történelmet: 110 éve hunyt el Ugron Gábor

Katona Zoltán 2021. január 22., 18:45 utolsó módosítás: 2021. január 29., 17:02

A politikus és üzletember neve összeforrt az Osztrák-Magyar Monarchia korával: a ma száztíz éve elhunyt Ugron Gábort Székelyudvarhely egyik legjelentősebb helytörténeti alakjaként tartjuk számon, akinek sok mindent köszönhetünk. Mozgalmas, mondhatni kalandos élete volt az olaszországi csatamezőktől a budapesti országgyűlésig: lőttek rá párbajban és haragból, ő pedig veszett össze építkezési vállalkozóval a neki eladott tölgyfa miatt – ám utóbbit a vasútépítés érdekében tette. A boldog békeidők egyik „nagy emberének” életútja.

Az ember, aki megélte a történelmet: 110 éve hunyt el Ugron Gábor
galéria
1888. március 15-én, az első székely gőzös megérkezésekor: Ugron Gábor a mozdonyra felkapaszkodva, középen, szemüvegben Fotó: Forrás: Vofkori György könyve

Nemcsak megélte, hanem szűkebb pátriájában, Székelyudvarhelyen és Székelyföldön még alakította is a történelmet. Pontosabban alakította volna, hiszen a kor híres „húzóembereivel” báró Orbán Balázzsal és Bartha Miklóssal együtt szervezett puccskísérletük lelepleződött, ám Ugron tett annyit ezért a vidékért és ezért a népért, hogy nemcsak mi emlékezünk meg róla.

Halála után néhány nappal a kor egyik legnevesebb budapesti sajtóterméke, a Vasárnapi Újság ezzel a sorokkal kezdte címoldali cikkét:  Ugron Gábornak az volt a tragikuma, hogy a kor, melyben élt, nem volt kedvező, s nem felelt meg az ő nagyarányú tehetségeinek. A nagy elhatározások embere volt; magas röptű gondolatokkal telt meg agya, a gondolatok tervekké érlelődtek meg benne, s egy minden akadályokon keresztül gázoló vasakarat állott szolgálatára, hogy a terveket tettekké valósítsa. Munkakedve kiapadhatatlan volt, munkabírása bámulatos. Megvolt benne a sikeres munkának az a feltétele, hogy a részleteket is azzal a gondossággal hajtotta végre, mint a legnagyobb dolgokat.” Az újság igen terjedelmes cikkben állít emléket Ugronnak, ugyanakkor a Nyugatban, a kor egyik legszínvonalasabb folyóiratában Ignotus Pál így írt róla: „Kitűnő képességű ember, ki tud ravasz is, hideg is, akár kegyetlen is lenni, kinek azonban mégis eléje kerülnek a kisebb tehetségű, de kitartóbb emberek, vagy a kevesebb szenvedélyűek, de erősebb hitűek: sok volt és sok lesz mindenfelé a világon mindenfajta zseniális természetű emberek között.”

E „zseniális természetű” ember a dualizmus korának legfontosabb székelyföldi politikusa volt, aki a híres székely nemesi család, az Ugronok közül az egyik legtöbbre vitte:

habár fia, ifj. Ugron Gábor (1880–1960) is politikus lett, sőt belügyminiszter is volt, sok tekintetben túlszárnyalta apját, de abban azért nem, hogy idősb Gábor (ahogy Pesten a tisztelt házban szólították: „Rabonbán” vagy „Gábor úr”) igen sok időt és energiát áldozott szülővárosára és Székelyföldre. 

Szombatfalváról Párizsba

Ugron Gábor 1847. április 15-én született a ma is Szombatfalván álló kúriában: akkoriban még nem alkotott egy közigazgatási egységet Székelyudvarhely és Szombatfalva, a családi birtok a városon kívül esett, de nemcsak ott volt, ugyanis Ugron Lázár főispán (1812–1884) már kiterjedt birtokrendszert igazgatott abban az időben, és igen ismert és módos ember volt.

A szombatfalvi Ugron-kúria Fotó: Forrás: Vofkori György könyve

Annyira, hogy a hatéves Gábor már a korszak későbbi nagy írójával, Jókai Mórral is találkozhatott. A híres író ugyanis bejárta Erdély egy részét a forradalom után néhány évvel, naplójában a következőket jegyezte fel: „1853. május 21-én estére Szombatfalvára érkeztünk, hol Ugron Lázár úr, hajdan hosszas ideig Udvarhely-szék királybírája, fogadott bennünket”. Ugron Gábort szülei, ízig-vérig nemesemberek, a főispán és felesége, Simén Rózália a segesvári evangélikus iskolában, majd az udvarhelyi katolikus kollégiumban taníttatták.

Határozott tekintetű, tiszteletet parancsoló volt Fotó: Kép forrása: Wikipédia

A fiatal Gábor jogot tanult Pesten és Bécsben, s mint kortársai megjegyezték róla, igen magas termetű ember volt, még idősebb korában is. A székely virtus is csörgedezett az ereiben, hiszen már fiatal korától renitens férfinak számított: 1864-ben az Almásy Pál, Nedeczky István és Beniczky Lajos által szervezett Habsburg-ellenes összeesküvésben már része volt, mindössze 17 évesen. Néhány év múlva még keményebb helyzetekbe került, hiszen önkéntes katona lett, alig 22 évesen pedig Párizsba (akkor zajlott a porosz-francia háború), majd Olaszországba ment, ahol Garibaldi seregében is harcolt. Még melegebb helyzetbe került, amikor onnan visszament Párizsba diplomáciai útlevéllel – ez azért volt nagyon fontos, mert az igen véres kommün idején szabadon járhatott a harcok dúlta városban, és hazai újságokat tudósíthatott onnan. Volt már ilyen jellegű tapasztalata, hiszen barátjával, a rugonfalvi származású Bartha Miklóssal együtt írták az 16 lapszámot megélt Ördögborda című ellenzéki lapot.

A kommün leverése után Ugron Gábor Angliába ment, majd 1872-ben hazatért Székelyföldre. Alig 25 éves volt, amikor országgyűlési képviselő lett belőle, a korábban Balközép Pártnak, 1874-től Függetlenségi Pártnak hívott formáció színeiben igyekezett politikai karriert építeni Budapesten.

Meg akarták állítani az oroszokat

1877 nagyon fontos dátum az alig húsz éve létrejött Románia, illetve Ugron Gábor életében: ekkor volt az orosz-török háború, amelynek kimenetele többek között odavezetett, hogy Románia több évszázad után megszabadult a törököktől. Azonban ekkor történt a „székely puccs” is (vagy inkább puccskísérlet, mert végül elbukott), amely a terv szerint elvágta volna a Moldván keresztül Bulgáriába vonuló orosz hadsereg utánpótlásvonalát.

Több száz felfegyverzett székely tartalékos támadt volna a bulgáriai Sipka-szorosban elakadt oroszok ellátmányát szállítókra, ezzel ellehetetlenítették volna a cári hadsereget.

Mint utóbb kiderült, ezt nagyrészt Ugron Gábor szervezte angol pénzügyi segítséggel (az angolok mellett természetesen a Kossuthot is támogató törökökkel tartott a magyar politikum, ráadásul egy megerősödő Románia sem jött jól a Monarchiának) és többek között hű barátaival, Orbán Balázzsal és Bartha Miklóssal. Osztrák fegyvereket szereztek be, katonaviselt embereket toboroztak, de pechjük volt, a szerveződést leleplezték. Udvarhelyszéken már sokan tudtak a tervről, Csíkban több száz embert sikerült toborozni, ám a román kémek sem voltak restek, mert Háromszéken már-már közszájon forgott az akció terve: az emberek Bereckbe szállingóztak volna, az ottani hetivásárra, megkapták volna a fegyvereket, onnan pedig az Ojtozi-szoroson át támadtak volna.

A terv meghiúsult, a szervezők menekülni kényszerültek, Ugron Gábor például szakállát levágatva Olaszországba ment – ellene eljárás indult, de néhány hónap múlva, 1878. május 11-én királyi rendelettel megszüntették a pert. Kínos volt az ügy a Monarchia számára, ezért Ugron pár évig nem lehetett képviselő.

Párbajozott, épített, verekedett

1875-ben belépett a Függetlenségi Pártba, a következő évtizedekben az ellenzéki pártot képviselte, rengeteg belpolitikai viszály résztvevője. Kiváló szónok volt, magas termete tiszteletet parancsolt, illetve jó testi erővel is meg volt áldva: egyáltalán nem riadt vissza a korban divatos párbajoktól, mind Pesten, mind pedig idehaza történtek olyan hajmeresztő esetek, amelyek kis híján az életébe kerültek. Például 1883-ban párbajozott Dániel Elekkel, utóbbi golyója eltalálta a karját, de ez nem akadályozta meg abban, hogy még aznap visszautazzon Pestre. Sőt, abban sem, hogy Elek testvérével, Dániel Gáborral (aki szintén országgyűlési képviselő volt) néhány évvel később nekifogjon a Héjjasfalva–Székelyudvarhely szárnyvasút létrehozásának.

Korabeli karikatura a szónokló Ugron Gáborról Fotó: Kép forrása: Vasárnapi Újság

1886 januárjában Vasúti Részvénytársaságot alapítottak Székelyudvarhelyen, majd még abban az évben, április 12-én Pesten szerződést kötöttek Kutlánya János építkezési vállalkozóval a vasút megépítésére. Azonban a munka nem ment zökkenőmentesen,  Olaszországból kellett kubikosokat hozatni. Ugron a vasutat építtető társulat alelnökeként a következő évben Pálfalván megvett egy tölgyfaerdőt a katolikus egyháztól. A fát kitermeltette, és azt adta el talpfáknak a vasútépítő Kutlánya János vállalkozónak, ám az ügyből botrány lett, összevesztek a fa felett. Végül 1888. március 15-én begördült az első szerelvény az udvarhelyi állomásra, az emlékezetes pillanatot fotográfus is megörökítette: Ugron Gábor a kép közepén, a mozdonyra kapaszkodott fel, így rajta van a székely gőzösről készült első fotón.

Az új vasútvonal nagyot lendített Udvarhelyszéken, gyakorlatilag bekapcsolta a nagyvilágba, de a dualizmus korszaka amúgy páratlan fejlődést hozott egész Székelyföld számára.

Ugronnak voltak sikeres és sikertelen vállalkozásai is, a 19–20. század fordulójának székelyföldi üzleti élet egy külön könyvet érdemelne. A sikertelenek közül a  Székelyegyleti Takarékpénztár csődje a legismertebb: ezt Ugron Gábor alapította, de állami támogatás nélkül, azonban a pénzintézet 1901-ben csődbe ment, s ez egyáltalán nem jött jól az anyagilag megrendült családnak, amely a térség gazdasági életéből bőven kivette a részét, például cserép- és téglagyáruk is volt Bethlenfalván. 1903-ban újabb „balhéja” volt, ezúttal egy fenyédi béressel: Demeter Zakariással összeverekedett, az engedelmességet megtagadó béres fejszével ütött a képviselőhöz, akinek eltört a karja, a korábban gyilkosságért börtönbe kerülő Demeter később háromszor rá is lőtt, de nem találta el Ugront. A béres öt év szabadságvesztést kapott.  

Nekrológja mellett ez a fénykép jelent meg róla a Vasárnapi Újságban Fotó: Kép forrása: Vasárnapi Újság

Az osztrák-magyar császár bárói rangot kínált neki, de Ugron Gábor erre kijelentette: „nekem ne adjon egy Habsburg rangot, volt az én familiámnak rangja-neve már ezen a vidéken, amikor az ő fenséges családjának még a hírét sem hozta erre a szél” – igazi konok székely is volt, ha kellett.

Karosszékében ülve halt meg

Ugron Gábor 63 éves korában, pontosan 110 éve, 1911. január 22-én halt meg Budapesten. A képviselő a halálát megelőző napokban betegeskedett, ám még bejárt az országgyűlés épületébe, nem vette komolyan a betegséget. Halála napján, vasárnap József körúti lakásában olvasgatott, de lánya és felesége holtan találtak rá karosszékében, szívinfarktus végzett vele.

Fénykép Ugron Gábor temetéséről a Vasárnapi Újságban: koporsóját kocsi vitte a pályaudvarra Fotó: Kép forrása: Vasárnapi Újság

Akkor már jó húsz éve készen volt az Ugron-kripta Székelyudvarhely határában, a Szejkefürdő melletti Nagymálon – a család azóta is ide temetkezik. Ugron Gábor halálának hírét gyorsan megtudták idehaza is: „Forró nemzeti érzése és hite nemzete nagy hivatásában, az egész nemzet előtt bebizonyított tényként áll” – ezeket az akkori Udvarhelyi Híradóba maga a főszerkesztő-laptulajdonos, Becsek Aladár írta.

Ugron Gábort nagy pompával temették el a családi kriptába, a Budapesti Hírlap így írt erről: „A szentferencrendiek templomához érve a halottat vivő kocsi a templom ajtaja előtt megállt, a család tagjai bevonultak a templomba, ahol gróf Mikes János főesperes rekviemet mondott. Ennek végeztével újra megindult a menet Szombatfalvára, ahol az Ugron-család sírboltja van. Másfél órát tartott, míg a menet a hegytetőre ért. A hegy aljában nagy társzekérre tették a koporsót, és azon vitték fel a hegyre. A gyászszertartás előtt Sebesi János, Udvarhely megye alispánja búcsúztatta el a megye nagy fiát, majd gróf Mikes újra beszentelte a holttestet, mire a kripta gyertyáinak lobogó fénye mellett lebocsátották a koporsót.”

Roskovits Ignácz rajza a szónokló Ugron Gáborról Fotó: Kép forrása: Vasárnapi Újság

Mi se írhatnánk szebben, mint ahogy a Vasárnap Újság nekrológja írta 1911-ben: „Voltak-e hibái? Voltak. Vessen rá követ, aki hibanélküli. Azok, akik ellen legtöbbet vétett, megbocsátottak neki. A közönségnek nincs joga, hogy szigorúbban ítéljen felette, mint ezek. Ezek pedig azzal az érzéssel teszik le sírjára koszorújukat, hogy egy nagy Magyarral lett szegényebb a haza.”

Egyszer talán megírja az élete regényét valaki, vagy pedig filmet forgat belőle. 

Cikkünkhöz felhasználtuk Vofkori György Székelyudvarhely – Várostörténeti képekben (2009), Novák Károly István Azok a boldog békeidők Székelyudvarhelyen (2011), valamint Gidó Csaba korábban megjelent írásait, illetve a korabeli sajtótermékeket.
A cikk először a Székelyhon napilap Liget című életmód-kiadványában jelent meg 2021. január 22-én.
2 HOZZÁSZÓLÁS
Hallgassa online rádióinkat
Fontos számunkra az adatai védelme!

Annak érdekében, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és hirdetéseket, közösségi médiaszolgáltatásokat nyújtsunk, valamint elemezzük a látogatottságokat, partnereinkkel együtt sütiket (cookie-kat) használunk oldalunkon. Kattintson az Elfogadom a sütiket! gombra az említett technológia webes használatának elfogadásához. Bármikor megváltoztathatja hozzájárulási beállításait.Szükség van a hozzájárulásához!

Az alábbi listából kiválaszthatja, hogy mely süticsoportok elhelyezéséhez járul hozzá böngészőjében. Mindegyik kategóriához tartozik egy leírás, amelyben részletezzük, hogy mi és partnereink mire használják az Ön adatait. Nagyra értékeljük, ha elfogadja a sütiket, és garantáljuk, hogy adatai biztonságban lesznek.

Tájékoztatás a sütik használatáról

A Príma Press Kft. által üzemeltetett liget.ro domainen keresztül elérhető weboldalakon sütiket (angolul: cookie-kat) használ.

A sütik feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek például online tranzakciók igénybevételekor, ezáltal nem kell újra begépelni az adatokat; megkönnyítik a weboldal használatát; célzott hirdetések jelennek meg a weboldalon; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Mi a süti?

A sütik olyan kisméretű adatcsomagok, szöveges fájlok, amelyek a weboldalon történt látogatás alkalmával kerülnek elhelyezésre a böngészőjében. A sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználót a következő látogatásakor felismerje, ezáltal a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiket megkülönböztethetjük funkciójuk, tárolási időtartamuk alapján, de vannak olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el közvetlenül, míg másokat harmadik felek helyeznek el.

A liget.ro által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon alkalmazott sütik funkciójuk alapján lehetnek: alapműködést biztosító sütik; preferenciális sütik; statisztikai célú sütik; hirdetési célú sütik és közösségimédia-sütik.

A tárolási időtartamuk alapján megkülönböztetünk munkamenet sütiket, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt, és állandó sütiket, amelyeket a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató nem törli.

Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
PHPSESSID liget.ro
Feladata a munkamenetek állapotának lekérése, a munkamenetek között.
munkamenet saját
cookieControll liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
cookieControlPrefs liget.ro
Feladata a süti beállítások megjegyzése
365 nap saját
_ga google.com 2 év harmadik fél
_gat google.com 1 nap harmadik fél
_gid google.com 1 nap harmadik fél
cX_G brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_P brat.ro/sati 365 nap harmadik fél
cX_S brat.ro/sati munkamenet harmadik fél
evid_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_v_{customer_id} brat.ro/sati 90 nap harmadik fél
evid_set_{customer_id} brat.ro/sati 1 nap harmadik fél

 

Preferenciális sütik:

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír/Rossz hír-funkció (szekelyhon.ro; kronikaonline.ro) használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

Preferenciális sütik listája:

Süti neve Szolgáltató / Funkció Süti lejárata  
newsvote_ liget.ro
Cikkre való szavazás rögzítése
30 nap saját

 

Hirdetési célú sütik

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha a beállításoknál anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetések fognak megjelenni.

Hirdetési célú sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
__gads google.com 2 év harmadik fél
_fbp facebook.com 3 hónap harmadik fél
ads/ga-audiences google.com munkamenet harmadik fél
DSID google.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 100 nap harmadik fél
IDE google.com 1 év harmadik fél
pcs/activeview google.com munkamenet harmadik fél
test_cookie google.com 1 nap harmadik fél
tr facebook.com munkamenet  harmadik fél

 

Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

Közösségimédia-sütik listája:

Süti neve Szolgáltató Süti lejárata  
act facebook.com munkamenet harmadik fél
c_user facebook.com 1 nap harmadik fél
datr facebook.com 1 nap harmadik fél
fr facebook.com 1 nap harmadik fél
locale facebook.com 1 nap harmadik fél
presence facebook.com munkamenet harmadik fél
sb facebook.com 1 nap harmadik fél
spin facebook.com 1 nap harmadik fél
wd facebook.com 1 nap harmadik fél
x-src facebook.com 1 nap harmadik fél
xs facebook.com 1 nap harmadik fél
 urlgen   instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 csrftoken   instagram.com  1 év  harmadik fél
 ds_user_id  instagram.com  1 hónap  harmadik fél
 ig_cb  instagram.com   1 nap  harmadik fél
 ig_did   instagram.com  10 év  harmadik fél
 mid  instagram.com  10 év  harmadik fél
 rur  instagram.com  munkamenet  harmadik fél
 sessionid   instagram.com  1 év  harmadik fél
 shbid  instagram.com  7 nap  harmadik fél
 shbts  instagram.com  7 nap  harmadik fél
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com  1 nap harmadik fél
SSID youtube.com  1 nap harmadik fél
SID youtube.com  1 nap harmadik fél
SIDCC youtube.com  1 nap harmadik fél
SAPISID youtube.com  1 nap harmadik fél
PREF youtube.com  1 nap harmadik fél
LOGIN_INFO youtube.com  1 nap harmadik fél
HSID youtube.com  1 nap harmadik fél
GPS youtube.com  1 nap harmadik fél
YSC youtube.com   munkamenet harmadik fél
CONSENT youtube.com  1 nap harmadik fél
APISID youtube.com  1 nap harmadik fél
__Secure-xxx youtube.com  1 nap harmadik fél

 

A Príma Press Kft-vel szerződött partnerek által alkalmazott sütik leírása

A weboldalon más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket. A partnerek által alkalmazott sütikről a felhasználók a szolgáltatók saját honlapján tájékozódhatnak:

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Adwords: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Google Adsense: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

A Príma Press Kft-vel szerződéses kapcsolatban nem álló, harmadik felek által elhelyezett sütik

A fent leírtakkal ellentétben a Príma Press Kft. szerződéses kapcsolatban nem álló más szolgáltatások üzemeltetői is helyezhetnek el sütiket a weboldalon, a cégünktől függetlenül, saját működésük érdekében. Az ilyen, harmadik felek által használt sütik elhelyezése ill. az azt elhelyezők által esetlegesen folytatott adatkezelések tekintetében a Príma Press Kft. semmilyen felelősségen nem vállal, e téren felelősségüket kizárja.

Hogyan módosíthatók a sütibeállítások?

A korábban eszközölt sütibeállításokat desktopon a láblécében található Sütibeállítások menüre kattintva bármikor megváltoztathatja. Mobilon pedig a menü gombra, majd a Sütibeállítások menüre bökve éri el.

Alapműködést biztosító sütik:

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát. Enélkül a weboldal használata nehézkesen, vagy egyáltalán nem biztosítható. Az alapműködést biztosító sütik a látogatók azonosítása nélkül gyűjtenek információkat a weboldal használatáról.

A sütik között vannak olyanok, amelyek törlődnek, amint a látogató bezárja a böngészőt (munkamenet sütik), míg másokat a látogató gépe ill. a böngészője mindaddig ment, amíg azok mentési időtartama le nem jár vagy a látogató azokat nem törli (állandó sütik).

Az alapműködést biztosító sütik között találhatók a cikkbe elhelyezett, harmadik fél által nyújtott tartalmak, mint például beágyazott YouTube-videók vagy Facebook-posztok stb. sütijei.

Alapműködést biztosító sütikhez tartoznak a statisztikai célú sütik is. A statisztikai célú sütik a felhasználói élmény javítása érdekében, a weboldal fejlesztéséhez, javításához kapcsolódnak. Lehetővé teszik, hogy a weboldal üzemeltetője azzal kapcsolatosan gyűjtsön adatokat, hogy a felhasználók miként használják az adott oldalt.

Alapműködést biztosító sütik listája: PHPSESSID, cookieControll, cookieControlPrefs, _ga, _gat, _gid, cX_G, cX_P, cX_S, enr_cxense_throrrle, evid_{customer_id}, evid_v_{customer_id}, evid_set_{customer_id}.

 

NEM FOGADOM EL
MINDIG AKTÍV
Preferenciális sütik

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, mint például a cikk alatti Jó hír / Rossz hír funkció használata. Ha nem fogadja el ezeket a sütiket, akkor ezeket a funkciókat nem tudja használni.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben bizonyos funkciók nem lesznek aktívak

Preferenciális sütik listája: newsvote_

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM
Hirdetési célú sütik:

A hirdetési sütik célja, hogy a weboldalon a látogatók számára releváns hirdetések jelenjenek meg. Ezek a sütik sem alkalmasak a látogató személyének beazonosítására, sütiket hirdetési partnereink állíthatják be. Ezek a cégek felhasználhatják a gyűjtött adatok alapján az Ön érdeklődési profiljának létrehozására és más webhelyek releváns hirdetéseinek megjelenítésére. Ha anonimizálja ezeket a sütiket, akkor kevésbé releváns hirdetései lesznek.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

NORMÁL – az Ön profilja szerint, személyre szabott hirdetések jelennek meg

ANONIM – a hirdetés az Ön profiljától függetlenül jelenik meg

Hirdetési célú sütik listája: __gads, _fbp, ads/ga-audiences, DSID, fr, IDE, pcs/activeview, test_cookie, tr.


ANONIM
NORMAL
Közösségimédia-sütik

A közösségimédia-sütik célja, a weboldalon használt közösségimédia-szolgáltatások biztosítása a látogató számára. Például, amikor a látogató a weboldalról tartalmat oszt meg a Facebookon, Twitteren, vagy a Bejelentkezem Facebook-fiókkal funkciót használja. A közösségimédia-szolgáltatók a sütiken keresztül adatokat gyűjthetnek arról, hogy a látogató hogyan használja a közösségi média által biztosított szolgáltatásokat, milyen tartalmakat oszt meg, mit lájkol stb.

A látogatónak lehetősége van a következő beállítások közül választani:

ELFOGADOM – ez esetben minden funkciót tud használni

NEM FOGADOM EL – ebben az esetben a közösségi média funkciói nem lesznek aktívak

Közösségimédia-sütik: act, c_user, datr, fr, locale, presence, sb, spin, wd, x-src, xs, urlgen, csrftoken, ds_user_id, ig_cb, ig_did, mid, rur, sessionid, shbid, shbts, VISITOR_INFO1_LIVE, SSID, SID, SIDCC, SAPISID, PREF, LOGIN_INFO, HSID, GPS, YSC, CONSENT, APISID, __Secure-xxx.

 

NEM FOGADOM EL
ELFOGADOM

A portál ezen funkcióinak használatához el kell fogadnia a sütiket.

Székely Sport